Ehitisregistri kanded ja toimingud

Ehitusluba ja ehitusteatis

Ehitusteatis ja ehitusluba annavad õiguse  ehitist ehitada. Nende taotlemine käib Ehitusseadustiku Lisa 1 järgi, kus on välja toodud, millist toimingut on vaja teostada vastavalt hoone mõõtmetele. Ehitusteatisega on vaja teatud juhtudel esitada ka ehitusprojekt, kuid ehitusloa taotlemisel on see alati vajalik.

 

Mida on vaja ehitusteatise jaoks?

Ehitusteatises märgitakse:

  1) esitaja nimi, kontaktandmed, dokumendi soovitav kättetoimetamise viis, esitamise kuupäev ja allkiri;

  2) ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed ja katastritunnus;

  3) ehitusteatise esitamise eesmärk, sealhulgas kavandatava ehitise kirjeldus ja ehitamise liik, selle ehitise asukoht kinnisasjal ja kasutamise otstarve;

  4) ajutise ehitise korral ehitise kasutamiseks kavandatav aeg;

  5) energiamärgis, kui see on nõutav.

 

Mida on vaja ehitusloa taotlemiseks?

Ehitusloa taotluses märgitakse:

  1) taotleja nimi, kontaktandmed, esitamise kuupäev ja allkiri;

  2) ehitusloa kättetoimetamise viis;

  3) ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed ja katastritunnus;

  4) ehitusloa taotlemise eesmärk, sealhulgas kavandatava ehitise kirjeldus ja selle kasutamise otstarve;

  5) ajutise ehitise ehitamise korral ehitise kasutamiseks taotletav aeg;

  6) ehitusprojekti koostanud isiku andmed, kui ehitusprojekti nõuetele vastavust on kontrollinud ehitusprojekti koostajast sõltumatu pädev isik, siis ka tema andmed

  7) energiamärgis, kui see on nõutav;

  8) andmed riigilõivu tasumise kohta.

NB! Koos ehitusloa taotlusega esitatakse nõuetele vastav ehitusprojekt. Kui ehitusprojekti  nõuetele vastavuse kontrollimiseks on tehtud ekspertiis, esitatakse ka ekspertiisiakt.

Kasutusluba ja kasutusteatis

Kasutusteatis tuleb esitada, kui ehitis on valmis ja soovitakse asuda kasutama ehitist või selle osa ning sellega seonduvalt on täidetud ehitise kasutamisele esitatavad nõuded. Kasutusluba antakse, kui valminud ehitise ehitamine vastas ehitusloale ning ehitist on võimalik kasutada nõuete ja kasutusotstarbe kohaselt. Kasutusteatise ja kasutusloa vajalikkus on välja toodud Ehitusseadustiku Lisas 2.

 

Mida on vaja kasutusteatise jaoks?

Kasutusteatises märgitakse:

  1) esitaja nimi, kontaktandmed, esitamise kuupäev ja allkiri;

  2) ehitise asukohta puudutava kinnisasja andmed ja katastritunnus;

  3) kasutusteatise esitamise eesmärk, sealhulgas ehitise kirjeldus ja selle kasutamise otstarve ning ehitamise liik;

  4) ajutise ehitise kasutamise korral selle kasutamiseks kavandatav aeg;

  5) energiamärgis, kui see on nõutav;

  6) ehitanud isiku andmed.

 

Mida on vaja kasutusloa taotlemiseks?

Kasutusloa taotluses märgitakse:

  1) taotleja nimi, kontaktandmed, esitamise kuupäev ja allkiri;

  2) kasutusloa kättetoimetamise viis;

  3) ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed ja katastritunnus;

  4) kasutusloa taotlemise eesmärk, sealhulgas ehitatud ehitise kirjeldus ja selle kasutamise otstarve ning ehitamise liik;

  5) ajutise ehitise kasutamise korral selle kasutamiseks taotletav aeg;

  6) õigusaktis sätestatud juhul ehitise hooldusjuhend;

  7) ehitist ehitanud isiku andmed, asjakohasel juhul ka ehitusprojekti koostanud isiku andmed, ja kui ehitusprojekti nõuetele vastavust on kontrollinud projekti koostajast sõltumatu pädev isik, siis ka tema andmed;

  8) energiamärgis, kui see on nõutav;

  9) õigusaktis sätestatud juhul tõendid ehitise auditi kohta;

  10) ehitusdokumendid, välja arvatud juhul, kui kasutusloa taotlus esitati ainult ehitise kasutamise otstarbe muutmiseks;

  11) andmed riigilõivu tasumise kohta.

Õigusliku aluseta püstitatud hoone seadustamine

Õigusliku aluseta püstitatud hoone tähendab, et ehitis on püstitatud ebaseaduslikult ehk ilma ehitusloata. See omakorda tähendab, et hoone kohta pole andmeid ehitisregistris.

Seadustamise puhul on oluline, et hoone vastaks ohutusnõuetele, mis kehtisid ehitamise perioodil. Ehitise ohutust hinnatakse ehitusprojekti alusel ning selle puudumisel on vajalik ehitise audit, mis asendab kasutusteatise või -loa taotlemisel ehitusprojekti.

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus 

Kuidas saame Teid aidata?

Ehitisregister (EHR) on täpsust ja tedmisi nõudev süsteem, milles orienteerumine ja tegutsemine nõuab aega ja oskusi. Meie kogemused hoiavad kokku Teie aega ja aitavad lahendada asjatundlikult Teie mured ning kiirendada sellega taotluste või teatiste saamise protsessi. Aitame Teil üle vaadata vajaliku dokumentatsiooni ja vajadusel koostada puuduvad dokumendid või viia kokku oma ala asjatundjatega, kellel on volitused dokumentide koostamiseks.