Руководитель проекта

Projektijuhtimine on ühekordsete ülesannete lahendamiseks kasutatav süsteemne abinõu. Projektijuhtimise tehnikate valdamisest sõltub, kui kiiresti, ökonoomselt ning usaldusväärselt me ülesande lahendame. Seega tasakaalustatud lähenemine teemale tähendab nii juhtimistehniliste aspektide vaatlemist kui ka projektimeeskonna liikmete vaheliste suhete ja meeskonna motivatsiooniküsimuste käsitlemist.
Projektijuhtimine on hädavajalik juhtimismeetod tänapäeva organisatsioonides, kus probleemiks on piiratud ressursid, konkurentsikeskkonna survest tingitud järjest lühenev aeg ülesannete lahendamiseks ning ülesannete suurenev keerukuseaste — olgu siis tegu uue toote turuletoomise, infosüsteemi väljaarendamise, tootmistehnoloogia juurutamisega või konkreetse äriprojekti ellurakendamisel.

Projektijuhtimine ehituses

Projektijuhtimist võib lühidalt iseloomustada kahe sõnaga: ideest lahenduseni ehk konsultandipoolne abi tellija ehitusprojekti juhtimisel. Projektijuht astub tellija parema käe rolli, esindades teda ning tehes kõike vajalikke töid tema eest. Tehtavate tööde nimistu on väga lai, hõlmates näiteks tellijale sobiva maatüki otsimist, projekteerimist, ehitusvähempakkumise korraldamist, suhtlemist riigi- ja kohalike omavalitsusametnikega jms. Projektijuhi viimaseks ülesandeks on tellijatele võtmete ehk objekti üle andmine

Miks otsustada projektijuhtimise kasuks?

Kompleksteenus — ideest võtmeni
Projektijuhtimise puhul viib kõik kinnisvara arenduse juures vajalikud tööd läbi projektijuht, kuid samas jääb otsustajaks tellija. Tellijal on igal ajahetkel õigus ja võimalus sekkuda projektijuhi töösse, kuid tal puudub vajadus tegelda jooksvate probleemidega. Puudub tarvidus erineva erialase (kinnisvara, projekteerimine, ehitus jms) tööjõu värbamiseks, sest kõike seda pakub talle projektijuht.

Erapooletus

Projektijuht on tellija erapooletu esindaja. Projektijuht ei ole seotud kinnisvara arenduse protsessis tehtavate tööde teostajatega. Nii näiteks on projektijuht kliendi erapooletuks esindajaks-eksperdiks ehitustööde ajal, et tagada ehituse õiglane hind ja tellija poolt soovitud kvaliteet.

Hind

Kuna projektijuht pakub kompleksteenust, siis on tal seda tellijale võimalik tunduvalt odavamalt pakkuda kui seda saaks teenuse osi eraldi ostes või selleks eraldi tööjõudu palgates. Seda eelkõige järgmistel põhjustel:

Kiirus

Heal projektijuhil on kõikide kinnisvara arenduse jaoks vajalike protsesside läbiviimiseks olemas tegus meeskond, mis tagab selle, et iga meeskonna liige tegutseb oma kompetentsuse vallas ja töö ei kasva üle pea. Kord käima lükatud protsess ei jää toppama aja ja kogemuse puudumise taha, vaid viiakse lõpuni.